Miljørettet helsevern

Radon

Offentlige / Private

Radon er en radioaktiv gass i berggrunnen, som kan trenge inn i bygninger; og utgjøre en helsefare for dem som bor der.

Helsemyndighetene anbefaler at det blir foretatt målinger i boliger og offentlige bygninger for å avklare om eller hvor det finnes helsefarlige nivåer av Radongass.

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har fra 2012 et felles prosjekt på kartlegging av Radon. For å få et best mulig bilde av situasjonen ønsker Kommuneoverlegen at flest mulig bolighus blir undersøkt. Teknisk etat vil sørge for at alle kommunale bygg blir undersøkt. For private bolighus er det opp til eieren å sørge for at målinger blir gjort.

For å bestille målepakker direkte fra leverandøren, klikk HER.

Tilsyn

Skole og Barnehage

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet.

Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehage-lovens krav følges opp, og at kommunen som barnehage-myndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. Dette er derfor viktige dokumenter for kommunen om tilsyns-myndighet, så vel som for eiere, ansatte og foreldre.

Tilsyn

Utsalgssteder – tobakk

Kommunen skal føre tilsyn med at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i tobakksskadeloven (lovdata.no)

  • Salg av tobakksvarer (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt), §§17–21
  • Reklameforbudet (inkl. sponsing og oppstillingsforbudet), §§22–24
  • Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, minstestørrelser), §§ 30-33
  • Forbud mot salg av tobakksvarer/-surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrert grossist, § 4 tredje ledd.
  • Salg i strid med salgsforbud, § 9
  • Krav til internkontroll, § 5
  • Forbud mot enkelte produktkategorier, § 42

Flere av bestemmelsene gjelder både tobakksvarer og tobakkssurrogater, og noen bestemmelser omfatter kun tobakksvarer.